0 555 057 36 25

Marka Temizlik

MUTFAK MI K?RL?? SADECE 5DK

Mutfak gündelik ya?ant?m?z da s?k s?k kulland???m?z, hayat?m?zda ön s?ralar da yer tutan bir alan. Sa?l???m?z için dikkat edilmesi gereken de bir alan. Ya?, yemek kal?nt?lar?, bula??klar, tabaklar çatallar derken içerisinde temizli?i bar?nd?ran bir çok alana da ev sahipli?i yap?yor. Özellikle kurumu? lekeler, ya? lekeleri ç?kmakta zorluk ç?kard??? için hem yorgunlu?a hem vakit kayb?na sebep olmak da. Peki var m? bunun pratikli?i? Evet var. ?imdi sizinle 5 dk da mutfak temizli?inin püf noktalar?n? payla?aca??m.

?      ?lk önce ya?l? ve kurumu? lekeli k?s?mlar u?ra?t?raca?? için oraya ya? çöz s?k?n ve di?er i?lere geçin o inatç? lekeler çözülünce hemen oray? silin.

?      Bula??klar? hemen aradan ç?kart?n.

?      Tezgah ve masay? bula??ktan sonra silin. Bu tekrar kirlenmesini önler.

?       En son yeri süpürün ve silin. Bu tekrar yere bir ?eylerin dökülmesini engeller.

?      Ya? çöz s?kt???n?z k?s?mlar? temizledikten sonra, h?zl?ca da??lm?? raf içleri  ka??kl?k gibi yerleri düzenleyin.

?      Vaktiniz kal?rsa buzdolab?n?n içine de bir göz at?n.

Yukar? da sizin hem eme?inizden hem vaktinizden kazanç sa?layaca??n?z tüyolar verdim. Mutfak her alana göre daha titiz çal???lmas? gereken bir aland?r. Temizlemesi ne kadar güç dursa da, belirli bir s?ra ve düzen sa?lan?rsa, hem daha kolay hem de daha temiz bir mutfak elde etmi? olursunuz. Mutfak da dikkat edilmesi gereken di?er husus ise, kullan?lacak olan deterjan seçiminin iyi yap?lmas? ; bu mutfa??n yiyeceklerle iç içe olmas? kaynakl? sizin sa?l???n?z için önem ta??makta. Ayr?ca deterjanlar? yiyeceklerin bulundu?u yerler üzerinde kullanmaman?z? tavsiye ediyorum. En ufak bir yiyece?e s?çramas? ve sizin bunu fark etmemeniz. Kötü sonuçlar do?urabilir. E?er hem vakit hem güç olarak imkan?n?z yoksa Antalya Temizlik ?irketleri bu konu da çok iyi i?ler ç?kar?yor. Siz ?artlar?n?z? net bi ?ekilde ifade edin. Umar?m yararl? bilgiler olup, mutfak temizli?inizi kolayla?t?rm?? oluruz. Hem temiz bir mutfak bizim kendimize olan say?m?z?n göstergesidir  Son olarak temizlikte kullan?lan deterjenlara lütfen dikkat edelim. Temiz mutlu, vaktinizin size kalaca??n; h?zl? temizlik günlerini size dilerim.

 

Stor Perde Temizli?i Nas?l Yap?l?r?

Hemen hemen her evde bulunan stor perdeler evimize farkl? bir hava katmakta ancak bu perdeleri kullananlar?n ak?llar?ndaki soru i?areti bu perdenin nas?l temizlendi?i ile ilgilidir. Bu hususta da temizlik hizmeti veren firmalar?n tavsiyelerine uymak en ak?ll?ca olan?d?r.  Bu ba?lamda stor perde temizli?i nas?l yap?l?r sorusunun cevab? da bu i?i profesyonel olarak yapan firmalardad?r.

Ad?m Ad?m Stor Perde Temizli?i 

·        Antalya temizlik ?irketleri firmam?zda sizlere verece?imiz tavsiye üzerine stor perdelerinizi çok kolay bir ?ekilde temizleyebilme f?rsat?na eri?eceksiniz. 

·        Öncelikle stor perdeniniz dikkatli bir ?ekilde yerinden ç?karman?z gerekmektedir. Daha sonra yapaca??n?z ad?m ise ç?kard???n?z stor perdesi için evinizde ona uygun bir yer açmal?s?n?z.  Evinizin balkonu yeterli derece büyükse ya da teras kat?n?z varsa bu iki yer stor perdenizi y?kayabilmeniz için biçilmi? kaftand?r. E?er böyle bir imkan?n?z yoksa evinizin her hangi bir bölümünü de stor perdeniz için kullanabilirsiniz. 

·        Stor perde için y?kanacak yer ayarland?ktan sonra yap?lacak i? stor perdenizi dikkatlice yerinden ç?karmak olacakt?r. Hiç zor olmayan bu i?lemi yapt?ktan sonra stor perdenizle beraber perdenizi koyacak alana do?ru yönelebilirsiniz. 

·        Stor perdenizi y?kayaca??n?z yere getirip perdenizi özenle ve hiçbir yerinde k?r???kl?k olmayacak dümdüz bir ?ekilde serebilirsiniz 

·        Antalya ofis temizli?i firmam?z?n yine tavsiyesi üzerine büyükçe bir kovaya kovan?n yar?s?ndan biraz fazla olacak ?ekilde ?l?k su ile doldurun. Daha sonra suyun içine stor perdeniz için kullanaca??n?z olan sabun deterjan ya da ?ampuan ilave edin. Burada güzel kokulu deterjan ya da ?ampuan tercih etmeniz daha iyi olacakt?r 

·        Su ile birlikte iyice özümsenen deterjanl? suyunuz stor perdenizin yan?nda haz?r halde bulunsun. Antalya apartman temizli?i firmas? olarak sizlerden ricam?z burada kullanaca??n?z deterjan?n?z kaliteli oldu?una ve stor perdenize zarar vermeyecek ?ekilde oldu?una dikkat etmeniz olacakt?r 

·        Daha sonra bir sünger yard?m?yla süngerinizi ?slat?p suyunu da iyice s?kt?ktan sonra eldivenli ellerinizle stor perdenizi silmeye ba?layabilirsiniz. 

·        Antalya merdiven temizli?i firmam?z?n tecrübelerine dayanarak stor perdenizi silmeye kenarlardan de?il de kenarlara yak?n bir bölgeden ba?lamak gerekir.  Çünkü stor perdenizin tam kenarlar?nda ipliklerinde kirlenmeler olabilir. 

·        Süngeriniz silme i?lemi bittikten sonra suyunu mutlaka bo? bir kovaya bo?alt?n daha sonra ise sildi?iniz yüzü kuru bir havlu yard?m?yla güzelce kurulay?n 

 

·        Stor perdenizin ön yüzü için yapt???n?z bu i?lemi arka yüzü için de yapt???n?z zaman i?lem tamamlanm?? olacakt?r.