0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Ev temizli?i bir kad?n için eziyetli olsa da baz? zaman çabucak biten bir i?tir. Ev i?i nankördür. Bu gün yapt???n i?i ertesi gün tekrar yapmak zorundas?n. Hele ki özellikle bayram temizlikleri, bahar temizlikleri gibi dip kö?e yap?lan temizlikler saatlerinizi alabilir. Bunlar? kolayla?t?rman?n elbet yollar? var. Bir arada pratik hale getirmek gerek ama nas?l ?

1-Ütülerinizin alt?na yap??an kirden pastan kurtulmak istiyorsan?z e?er yapman?z gereken tek ?ey bir miktar tuzu bir örtünün üzerine dökerek s?cak ütüyü gezidirerek bu tür kirlerden kurtulabilirsiniz.

2-Ah?ap e?yalar?n?z da çizimlerle kar??la??yorsan?z bu görünümden kurtulabilirsiniz. Bir ka??k sirke ve bir ka??k zeytin ya??n? kar??t?r?p bir bez yard?m?yla ovman?z yeterli olacakt?r.

3-Banyolarda sizi en çok u?ra?t?racak kireçten daha kolay bir yolla kurtulmak mümkün. Özellikle du? ve musluk ba?l?klar?... sirkeyi bir f?s f?s içerisine yerle?tirip kireçli olan yerlere s?karak 5 dakika bekletip temizleyebiliriz. 

4-Çocuklar?n?z keçeli kalemleriyle masalar?n üzerinde  leke b?rakt?ysa e?er çok basit. Bezimize di? macunu s?k?p lekeleri ovarsak kalem izlerinden kurtulmak mümkün.

5-Ah?ap e?yalarda ki yan?k izleri varsa e?er gidermek için ?s? ile yokedebiliriz. Yan?k yerin üzerine bir bez sererek,?s?tt?g?m?z ütüyü üzerinden geçirelim. Ve lekelerin ortadan kalkt???n? göreceksiniz. 

6-Kullan?lmayan bir di? f?rças?na bir kaç damla zeytin ya?? ve bir kaç tutam karbonat ile dolaplar?n?z da birikmi? kirleri ovarak bu ?ekilde kurtulabilirsiniz.

7-Sirke sizin tam bir kurtar?c?n?z.Sirke ile kararan kahve makinas?, Çeliktencereler, çaydanl?klarakadar tüm inatç? lekelerde s?cak su ve sirke kullan?lmal?d?r.

8-Buzdolaplar?nda olu?an kokular e?er sinirinizi bozuyorsa, 2 ayda bir de?i?tirmek ?art? ile kahve telvesini bir çay barda??na koyup en üst rafta muhafaza edebilirsiniz.

9-Evde gitmeyen çöp kovanlar?ndaki kokulardan kurtulmak istiyorsak, s?kt???n?z limonlar? atmay?n içine su doldurun. Sonra da bu dönmü? limon kabuklar?n? kokan çöp kovalar?na at?n ve eriyene kadar orada kalmas?n? sa?lay?n.erime gittikten sonra sonucu göreceksiniz. 

10-Camlardaki lekeler ne kadar sinir bozucu. Orlon bez üzerine krem deterjan dökün. Camlar?n?z? çizmeden temizleyin. Ayr?ca parlatmak için cam suyunun içerisine bir tutam tuz ekleyin, bu suyla temizleyin.

 

En Dü?ük Ev Temizli?i Fiyatlar?

Baz? yerlerde ev temizlik fiyatlar? çok pahal? olurken, baz? yerlere ucuz olabilir bunun nedenlerinden biri i?i çok iyi yapabilmek veya kaliteyi azalt?p fiyat? yükseltmek içindir. 

Temizlik Firmalar?

Hijyen Temizlik görebilece?iniz en iyi firmad?r hem kalite hem de temizlik yönünden imkans?za yak?n derecede iyi i?ler ç?kar?yorlar. Temizlik konusunda ideal bir temizlik imkân? sunuyorlar öyle ki hem kaliteli hem de dü?ük fiyata bu i?i yap?yorlar birçok yeri temizlemeleri ile birlikte saf temizlik malzemeleri ve saf i? üstünde çal???rlar. Yapt?klar? i? te ileri görebilirsiniz temizlik için gerekli olan bütün malzemeler ellerinde vard?r. Bunun ile birlikte hem i? konusunda hemde, güvenirlik konusunda ''Plus Temizlik'' kadar iyi yapan yoktur. Fiyatlar? ucuz olmas? sizi korkutmas?n i?lerinde çok iyi yerlerdedirler.

En Dü?ük Ev Temizli?i Fiyatlar?

Sadece ev temizli?i de?il hem i?lerinde iyi derecede olmalar? ve bu konuda deneyimli ki?ileri kendi bünyelerinde çal??t?r?yorlar kendileri temizlik konusunda çok titiz davran?rlar. Sadece ev temizli?i de?il birçok yeri temizlemek için kurulmu? bir firmad?r. Ço?u i? yerlerini bu firma temizlemi?tir i?lerinde çok iyi olduklar?n? kan?tlam??lard?r. Ço?u i? yeri bu firma ile çal??malar?na devam etmektedirler.  Bu firma kuruldu?u günden beri birçok i? yerini temizlemi?tir evleri ve i? yerlerini p?r?l p?r? yapm??t?r temizlik firman?n öncelik verdi?i bir husustur. Firman?n kuruldu?u yer Antalya’d?r, birçok i? yeri ile çal??m??lar?d?r. En dü?ük temizlik fiyat? 100 TL den ba?lamaktad?r ama baz? olaylardan dolay? bu fiyat yükselebilir. 

Antalya Temizlik ?irketleri olarak kurulmu?tur y?llard?r firma olarak temizlik i?i ile u?ra?maktad?rlar bu firma temizli?i bir prensip haline getirmi?lerdir. Sadece ev temizli?i de?il Antalya apartman temizli?i, Antalya merdiven temizli?i, Antalya ofis temizli?i ve benzeri firmalar?nda temizlemek ile u?ra??yorlar. Bu ?irket birçok yerde görev yapmaktad?r. Antalya’da en çok ra?bet gördü?ü yerdir farkl? ?ehirlerde ayn? i?i sürdürmektedirler. 

 

Firmam?z günden güne ra?bet göstermektedir firmam?z temizlik i?ini çok ciddiye al?r kuruldu?u y?ldan buna yana birçok yerde i? alm?? ve hiç aksatmadan bu i?leri yerine getirmi?tir. Yapt??? i?in hakk?n? veren e bu yolda daha iyi i?ler yapacak olan bir firmad?r. Y?llard?r bu i?te en iyisi olma yolunda ilerliyorlar.