0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Antalya Temizlik ?irketleri

Ev ve i?yerlerinin hijyen aç?s?ndan temizlenmesi zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesidir. Her alanda temizli?in titizlikle yap?lmas? gerekmektedir. Temizlik i?inde profesyonel destek al?nmas? her zaman do?ru seçim olmaktad?r. Antalya temizlik ?irketleri olarak bu alanda gerekli deste?i mü?terimize sa?lamaktay?z. Çünkü kalabal?k toplum aras?nda mikrop ve virüs yay?lmas? bir hayli h?zl? olmaktad?r. ?irket olarak temizlik aletleri son sistem ile üretilmi?tir. Buharl? temizlik aletleri ile mikroplar? büyük ölçüde yok etmekteyiz. ?irketimiz temizlik personelleri düzenli olarak gerekli e?itimleri almaktad?r. Verdi?imiz kaliteli hizmet ile mü?teri memnuniyetini her zaman önde tutmaktay?z. Antalya'n?n birçok noktas?na k?sa sürede hizmet için ula?maktay?z.

Antalya Temizlik ?irketleri Hakk?nda

Uzman ekip, düzenli çal??ma saati ve kaliteli malzemeler ile Antalya temizlik firmalar? olarak hizmet vermekteyiz. Yenilikçi performans ve kalite bizim için önemlidir. Tüm ev temizli?i ve gerekti?inde bölge temizli?i itinayla yap?lmaktad?r. Yap?lan temizlik i?i banyodan lavabolara, zemin ve yüzeylere kadar tüm detay? ile yap?lmaktad?r. Kullan?lan temizlik ilaçlar? mikroplara kar?? etkilidir. Her zaman kaliteli hizmet sunmak için elimizden geleni yapmaktay?z. Bu alanda Antalya temizlik ?irketleri sürekli rekabet halindedir. Hayat?n yo?un temposunda insanlar?n kendine fazla zaman ay?rmalar?na yard?mc? olmak bizim görevimizdir.

Antalya Temizlik ?irketleri Hizmetleri

 

Kapsaml? temizlik Antalya temizlik olarak bizim i?imizdir. Gündelik ev temizli?ini her detay?n? dü?ünerek yapmaktay?z. Ofis ve i?yeri temizli?inde cam silme, koltuk silme, d?? cephe ve çevre temizli?ini yapmaktay?z. Site ve apartmanlarda çöp toplama ve temizlik i?lerini yapmaktay?z. Tüm temizlik aletlerini firma olarak temin etmekteyiz. D?? cephe cam temizli?ini leke b?rakmadan özenle yapmaktay?z. Kullan?lmayan bodrum veya depolarda zamanla tozlanma ve böceklenme sorunlar? görülebilmektedir. Bu durumlarda ?irketimiz gerekli deste?i sa?lamaktad?r. Böceklenmeye kar?? gerekli ilaçlamalar yap?lmaktad?r. ?n?aat sonras? tala? temizli?i a??r i?lerden bir tanesidir. Uzman ekibimiz sayesinde bu tür i?ler k?sa sürede yap?lmaktad?r. Ayn? zamanda bina içine yap?lan tadilat ve boya sonras? gerekli olan temizli?i yapmaktay?z. Bahçe havuzlar?n?n düzenli temizliklerini yapmaktay?z. Talep halinde kamuya aç?k alanlar?n temizli?i ?irketimiz taraf?ndan k?sa sürede yap?lmaktad?r. 

Niçin Antalya Marka Temizlik?

 Antalya Temizlik ?irketleri denilince akla gelen isim olan Plus Temizlik, size geni? yelpazede hizmet sunuyor

Temizlik seçenekleri:

  1. Antalya Apartman Temizli?i
  2. Antalya Ofis Temizli?i

Antalya’daki Temizlik ?irketleri içinde önemli yere sahip olan  bu temizlik firmas?, di?er firmalar?n aksine mü?teri memnuniyetine çok önem veriyor. Antalya apartman temizli?i konusunda herkesin çal??mak istedi?i bir firma olan Antalya Plus Temizlik, di?er firmalara göre gerçekten fark yarat?yor. Apartman sakinlerinin en büyük problemi olan merdiven temizli?i sorununa profesyonel bir çözüm sunmaktad?r. Özellikle apartman yöneticilerine büyük problem te?kil eden bu hizmeti sorunsuz ve profesyonel bir ?ekilde yerine getirmekteyiz. Önceli?imiz profesyonel ve kurumsal bir hizmet anlay???d?r. Bu anlay??? hizmetimiz esnas?nda kesinlikle hissedeceksiniz.

Her Türlü Temizlik Seçene?i ?le Sizin Hizmetinizdeyiz

Apartmanlar için merdiven temizli?i d???nda temizlik ?irketimizin yapabilece?i farkl? kategorilerde de hizmet sunmaktay?z. Bu sayede tek bir ?irket ile birçok problemi çözmü? olabiliyorsunuz. Apartman temizli?i hemen hepimizin apartman?n?n ortak sorunudur. Antalya Plus Temizlik olarak, profesyonel kadrosu ve yakla??m?yla al???lm??  temizlik hizmetlerini  tamamen de?i?tirerek bugüne kadar almakta oldu?unuz temizlik hizmetlerini sorgulaman?z? sa?layacak. Antalya ofis temizli?i denilince akla gelen bir di?er hizmet ofis temizli?i Antalya Plus Temizli?i olarak size büyük bir kolayl?k getiriyor.

En Çok Zaman?m? Geçirdi?imiz Alanlar 'Ofislerimiz

Gündelik ya?am?m?zda saatlerimizi geçirdi?imiz ofislerimiz en çok ve çabuk kirlenen yerler olarak ön plana ç?k?yor. Çal??ma motivasyonu ve sa?l??? için önem arz eden ofis temizli?i yap?ld???nda  bireyler her hangi bir sorun ya?amazlar. Düzenli temizlenen ofis ve binalarda kir ve mikrop bar?nma olas?l??? en aza indirgenebilir. Sa?l?kl? alanlarda ya?ayan ki?ilerin çok daha huzurlu oldu?u ve bu yüzden de daha verimli çal??ma sa?lad?klar? gerçe?ini firma olarak bilincindeyiz. Profesyonel ekibimiz ile ev ve i?yerlerinizde gerek tek seferde gerekse periyot halinde ofis temizli?i hizmeti vermekteyiz. Do?u firmalar ile çal??t???n?zda temizlik hizmetinden büyük fayda görebilirsiniz. Ofis temizli?i, çal??an herkesin evinden daha çok zaman geçirdi?i alanlard?r ve temiz olmalar? da bir o kadar önemlidir. Firmam?z fiyat konusunda da gayet makuldür. Siz mü?terilerimizin bütçesini hiç zorlamadan gereken hizmeti verir.

 

Antalya Merdiven Temizli?i

Antalya’da temizlik ?irketleri pek çok alanda oldu?u gibi merdiven temizli?i konusunda hizmetlerine devam etmekle birlikte Antalya merdiven temizli?i i?lemi gerçekle?tirmek isteyen mü?terilerimize kusursuz bir hizmet verebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Apartmanlarda ya?ayan insanlar için merdiven temizli?i oldukça önemli bir konudur. Apartmanlar kalabal?k ya?am alanlar?ndan oldu?u için temizlik konusunda daha da bir titiz davran?lmas? gerekmektedir. Kolayca kirlenen apartman merdivenleri düzenli olarak temizlenmedi?i takdirde sa?l?k problemlerine yol açabilmektedir. Bu durumdan kaç?n?lmas? için belli aral?klarla temizlik i?lemi gerçekle?tirilmesi oldukça mühimdir. Merdiven temizli?i basamaklarla birlikte merdiven t?rabzanlar? da titizlikle temizlenmelidir. Merdiven temizli?inde kullan?lan belli ba?l? araçlar vard?r. Bu araçlar ise ?unlard?r;

·        Suyu emmeye yarayan havlu paspas

·        Temizlik i?lerinde kullan?lan koca tak?m?

·        Yüzey temizleyici ve çama??r suyu

·        Kürek, camsil, çek-çek ve f?rça

Bu araç gereçlerle sizlere en kaliteli hizmeti sunma konusunda oldukça iddial?y?z.

Antalya Temizlik Firmalar? ve Merdiven Temizli?i

Temizlik her zaman ve her alanda herkes taraf?ndan önemsenmesi gereken bir konudur. Bu yüzden Antalya temizlik firmalar? her alan?n temizli?i için elindeki imkânlar ölçüsünde hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Çok farkl? alanlarda hizmet veren bu firmalar?n say?s? giderek artmaktad?r. Temizlik firmalar?na olan talepte de büyük bir art?? oldu?u gözlemlenmektedir. Giderek tecrübe ve deneyim biriktiren bu ?irketler apartmanlardaki merdiven temizli?i konusunda da hizmetlerini sürdürmektedirler. Merdiven temizli?i genelde apartman tarz? olan ya?am alanlar?nda yap?lmaktad?r. Tozlar?n ve mikroplar?n yo?un oldu?u apartman merdivenleri belli aral?klarla temizlemek gerekmektedir. Apartmanda ya?ayan insanlar?n sa?l?kl? bir hayat sürdürebilmeleri için merdivenler ve t?rabzanlar titizlikle kirlerde ar?nd?r?lmal?d?r.

Antalya Apartman Temizli?i ve Merdivenler

 

Öncelik olarak kaliteli ya?am standartlar? için Antalya apartman temizli?i titizlikle yap?lmas? laz?md?r. Onlarca insan?n birlikte ya?ad??? apartmanlarda temizlik oldukça mühim bir meseledir. Bu temizli?in yap?lmas? için i?inde uzman ve tecrübesiyle güven veren firmalar tercih edilmelidir. Ayakkab?larla yürünen her yerin mikrobunu ve tozunu apartman merdivenlere getirmektedir. Bu tozun da??lmamas? için merdiven silme i?lemine geçilmeden önce merdivenlerin hafifçe ?slat?larak süpürülmesi gerekmektedir. T?rabzanlarda özenli bir biçimde silinmelidir. Daha sonras?nda ise bez ya da vileda kullan?larak merdivenler silinmelidir. Apartmandaki bütün katlar tek bir vileda ya da bezle silinmesi hijyen kurallar?na uygun olmayaca??ndan ötürü her katta bez ve viledan?n temizlenmesi gerekmektedir. Son i?lem olarak ise merdivenlerde kalan su birikintileri çek-çek yard?m? ile çekilmesidir.