0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

                Günümüz ?artlar?nda en de?erli varl???m?z zamand?r. Zaman? ne kadar ak?lc? ve tasarruflu kullan?rsak kendimize daha fazla zaman ay?rabiliriz. Böylece daha kaliteli bir ya?am sürme imkan? buluruz.

                Temizlik i?leri zaman?m?z?n önemli bir k?sm?n? al?r. Evimizde ve ofisimizde yapt???m?z temizlikler, hem fiziki olarak hem mental olarak bizi yordu?u gibi zaman?m?z? da harcayarak fark?nda olmadan bize büyük zarar verir. Art?k gün geçtikçe aileler ve i?verenler bu olumsuzlu?un fark?na varmaya ba?lad?lar. Çözüm olarak da temizlik i?lerini, bu i?i meslek edinmi? ki?i ve kurumlara yapt?rmaya ba?lad?lar. Bu durum temizlik sektörünün gittikçe büyümesini sa?lad?. Özellikle büyük?ehirlerde yayg?n olan bu sektör di?er tüm illere de yay?lmaya ba?lad?. Antalya temizlik ?irketleri de bu sektörde geli?me göstermeye devam ediyor.

                Apartman kültürünün ço?almas? ve apartmanlar?n gittikçe daha da büyümesi apartman merdiven temizli?ini daha da zorla?t?r?yor. Eskiden merdiven temizli?i apartman sakinleri taraf?ndan s?rayla ya da birlikte yap?l?rd?. Ancak günümüzde daha iyi kazançlarla daha kaliteli ya?am için kar? koca beraber çal??mak zorunda kal?yor. Bu sebepten merdiven temizli?i için apartman sakinleri birlikte hareket edip temizli?i kendileri yapma imkan? bulam?yor. Böylece Antalya apartman temizli?i Antalya temizlik ?irketlerinin ilk odak noktas? olmu?tur. Yüksek katl? ve çok daireli binalarda ise daha kapsaml? olarak apartman temizli?i yap?l?r. Böylece Antalya apartman temizli?i i?i de ön plana ç?k?yor.

                Önce apartmana giren temizlik ?irketleri daha sonra evimize girdi. Çal??an han?mlar temizlik yerine kendilerine zaman ay?rmak istediklerinden dolay? temizlik i?lerini temizlik ?irketlerine yapt?r?yorlar.

                Ofisler de art?k bu trende uymaya ba?lad?. Önceden firmalar temizlik i?lerini çal??anlar?na yapt?r?rlard?. Ya da temizlik için eleman çal??t?r?rlard?. Ancak bu durum bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Çal??anlar?n temizlik yapma konusunda birbirleriyle anla?amamalar? ve isteksiz olmalar?, morallerini ve konsantrasyonlar?n? bozarak i? performanslar?na do?rudan etki yap?yor. Bu olumsuzlu?un fark?nda olan Antalya’da ki i?verenler, Antalya ofis temizli?i firmalar? ile anla?arak bu ve benzeri sorunlarla u?ra?maktan kurtuluyorlar.255

                Tabi sektörün büyümesi, i?in uzman? olmayan firma ve ki?ilerin ço?almas?na sebebiyet veriyor. Firmam?z taraf?ndan sunulan temizlik hizmeti tamamen profesyoneldir. Temizli?in profesyonelli?i mi olur diye dü?ünebilirsiniz. En basit i? gibi görünen paspas yapman?n bile bir tekni?ini vard?r. ??in inceliklerini bilen çal??anlar?m?zla uygun fiyata kaliteli hizmet sunmaktay?z.

Formun Üstü

Formun Alt?

 Ev Temizli?inde Pratik Öneriler

 

          Her kad?n evinin temiz ve düzenli olmas?n? ister. Ev han?m? olan kad?nlar için temizlik i?leri biraz daha kolay olsa da özellikle yo?un çal??an bir i? kad?n? iseniz temizlik sizin için oldukça zor ve zaman konusunda s?k?nt? ya?ayaca??n?z bir ev i?i haline gelecektir. ?ayet çal??an bir i? kad?n? iseniz ve temizli?e ay?raca??n?z vakti asl?nda ailenize ve sevdiklerinize ay?rmak istiyor iseniz bu Antalya temizlik ?irketleri sayesinde profesyonel ev temizli?i hizmeti alabilir ve zamandan tasarruf sa?layabilirsiniz.

        Ev temizli?inizi tüm engellere ra?men kendiniz yapmak istiyorsan?z o zaman ev temizli?inde pratik öneriler tam da size göre! Bu öneriler sayesinde profesyonel temizlik almasan?z dahi art?k temizli?iniz k?sa sürerken arta kalan zaman?n?z da size ve ailenize kalacak.

 Panjur ve Cam Temizli?i Art?k Dert De?il

        Panjur ve cam temizli?i hemen hemen her kad?n?n zorland??? temizlik i?lerinden bir tanesidir. Özellikle k?? aylar?nda ya?mur ve kar gibi hava ?artlar?nda kirlenmi? panjur ve camlar?n temizli?i de oldukça zor, yorucu ve hatta zaman öldüren bir i? olmaktad?r. Ancak ev temizli?inde pratik öneriler sayesinde art?k ne panjur ne de cam temizli?iniz uzun zaman?n?z? çalamayacak.

        Camlar?n?z, çerçeveleriniz ya da panjurlar?n?z kirlendiyse öncelikle bu art?k sizin için büyük bir sorun olmayacak. Çünkü su ve sirke i?inizi son derece kolayla?t?racak. Yapman?z gereken tek ?ey; suya biraz sirke katmakt?r. Sirkeli su ile panjurlar?n?z? ve camlar?n?z? kolay bir ?ekilde silerken leke ve kirlerin de sizi zorlamadan ç?kt???n? göreceksiniz.

 Mutfakta Zaman?n?z? Temizli?e De?il Size B?rakacak Önemli Bilgiler

        Temizli?in büyük ölçüde zaman?n?z? harcad??? önemli yerlerden birisi de mutfakt?r. Sürekli yemek pi?irdi?iniz mutfa??n?z, sürekli kirlenip ya?lan?rken hem de ayn? zamanda temiz olmas? gereken aland?r. F?r?n, ocak ve mutfak dolaplar?n?n temizli?inin yan? s?ra ayn? zamanda bazen kesme tahtan?z?n temizli?i dahi sizi fazlas?yla yormaktad?r.

        Mutfakta hijyenik olmas? gereken araçlar?n?z?n ba??nda gelen kesme tahtalar?n?z? kimyasal ürünler ile temizledi?inizde bu ürünler tahtan?n iç yüzeyine nüfus ederek tehlike arz etmektedir. Bu nedenle de kesme tahtan?z? limon ve tuz ile ovdu?unuzda tamamen hijyenik bir hale getirebilirsiniz. E?er f?r?n?n?z?n içi sürekli kullan?mdan ya da yemek buhar?ndan lekelere maruz kald? ise f?r?n temizli?iniz için de pi?irme sodas? ve sirke kar???m? kullanarak f?r?n?n?z?n k?sa sürede siz yorulmadan p?r?l p?r?l oldu?unu göreceksiniz.