0 555 057 36 25

Marka Temizlik

MERD?VEN TEM?ZL??? NEDEN ÖNEML??

       Hijyen, hayat?m?z? sa?l?kl? bir ?ekilde devam ettirebilmemiz için ya?ad???m?z mekan?, kulland???m?z e?yalar? ve kendimizi mikroplardan ar?nd?rmakt?r. Hijyen, maalesef ki sadece evimizin içini temiz tutmakla bitmez. Kap?m?z? kapatt???m?zda mikroplardan kurtulamay?z. Temiz bir ev için apartman?m?z?n da temiz olmas? gerekmektedir. Bu sebeple de Antalya merdiven temizli?i hizmetinin önemi artmaktad?r.

 Merdiven Temizli?inde Neden Bizi Seçmelisiniz?

        Biz firma olarak, temizli?in hayat?m?zdaki yerinin ne kadar önemli oldu?unun fark?nday?z. Evimizin temiz kalabilmesi içinde d??ar?daki mikroplar?n evimize giri?inin de azalt?lmas?nda merdiven temizli?inin gerekti?ini biliyoruz. Evinizden d??ar? ç?kt???n?zda ne kadar dikkat etseniz de çevrenin tozu, kiri ile iç içe kal?yoruz. D??ar?da ne kadar dikkat etsek de evimize girdi?imizde sanki bir anda temizlenmi?iz gibi rahatl?yor ve dikkat etmiyoruz. ??te risk burada ba?l?yor. Ayakkab?lar?m?z?n alt?ndaki tozu, kiri evimize ta??yoruz.

        Sokaktayken yere elimizden bir ?ey dü?tü?ünde e?er, o bizim e?yam?zsa tekrar y?kamadan kullanmay? istemeyiz ya da bir yiyecekse yemek istemeyiz. Peki ya evimize geldi?imizde apartmana girip dairemize girdikten sonra sokaktaki pisli?i evimize ta??m?z olmuyor muyuz? Evimizin sokaktan ne fark? kal?yor? Bizim firma olarak dikkat etti?imiz evimizin temizli?ini daha uzun süre korumak için merdiven temizli?ini de en iyi ?ekilde sa?lamakt?r. Kulland???m?z dezenfektanlar sayesinde apartman paspas?na ayaklar?n?zla bast?ktan sonra ve basamaklar? kullan?p dairenize ç?karken ayakkab?lar?n?z?n alt?ndaki mikroplar?n büyük ço?unlu?undan kurtulacaks?n?z.

        Tüm bunlar?n d???nda sokaktan apartman?m?za girdi?imizde mis gibi temizlik kokusunu ald?ktan sonra ruh halimiz bile de?i?mez mi? Kendimizi daha mutlu ve daha huzurlu hissederiz. Hele ki uzun saatler süren i? temposundan sonra merdivenleri yeterince temizlenmemi?, kötü kokan bir apartmana girmek i? stresimizi de hiç hafifletmez. Zaten merdivenleri temiz olmayan bir binadaki dairelerin de tam olarak temiz oldu?u söylenemez. ??te bunun için bize ula?mal?s?n?z.

Bize Güvenebilirsiniz Çünkü...

?      ??inde uzman, e?itimli personellerimizle size hizmet etmekten mutluluk duyar?z..

?      Temizlik için kulland???m?z teknik ekipmanlar?m?z en son teknoloji ile haz?rlanm?? ekipmanlard?r.

?      Kulland???m?z deterjan ve dezenfektanlar sa?l???n?z? tehdit etmeyecek kalitededir.

?      Öncesinde

?      Sizin sa?l???n?z bizim için de önem arz eder.

 

 

Hal? Y?kama Nas?l Yap?l?r

Öncelikle herkese merhaba bugün sizlere Antalya'da ki en iyi temizlik ?irketlerinden olan Plus Temizlik firmas?n? tan?taca??m. Günümüz global dünyas?nda büyük büyük ?irketlerin, fabrikalar?n varl??? hem bir gurur kayna?? hem de ba?l? ba??na bir derttir konu temizlik olunca. Küçük ya da büyük bir ?irketin temizli?i hep dü?ündürür müdürleri. Çünkü üst düzey yöneticiler, ceo'lar ve müdürler sahip olduklar? ?irketlerin, fabrikalar?n hep temiz ve düzenli olmas?n? isterler. Üstelik nerede çok insan varsa veya büyük bir fabrika varsa bir o kadar da kirlilik olmas? ve fabrikan?n kirlenmesi kaç?n?lmazd?r. Belki küçük aile i?letmeleri el birli?i ile ofislerinin temizli?ini sa?l?yor olabilir ama ne yaz?k ki ne kadar kalabal?k bir aileden gelirse gelsin büyük ?irketlerin, fabrikalar?n temizli?ini el birli?iyle yapmak mümkün olmuyor. Bu ?ekilde bütün olas?l?klar? göz önünde bulundurdu?umuzda en iyi seçenek i?ini hakk?yla yapan bir temizlik ?irketiyle anla?mak oluyor. Hele de söz konusu Antalya gibi büyük bir ?ehirdeyseniz. 

Konumuz Temizlik Olunca 

Plus Temizlik Antalya temizlik ?irketleri içinde en iyilerden birisidir ?üphesiz. Kendisi i?ini hakk?yla yapan bir ?irket oldu?u için gönül rahatl???yla güvenebilir ve ?irketinizi temizlik için emanet edebilirsiniz. Hayat kimi zaman gerçekten çekilmez olur konu temizlik olunca. Büyük fabrikalar? gerçekten de en iyi anlayan bir firmad?r Plus Temizlik. 

Plus Temizlik firmas? tek düze bir ?ekilde çal??an di?er temizlik firmalar?ndan de?ildir. Üstelik kendilerini temizlik i?ine adad?klar? için her mekan, fabrika, ?irket, okul, hastane büyük bir özenle temizlenir. 

Plus Temizlik firmas?n?n yapt??? baz? temizlik çe?itlerinden birkaç? ?unlard?r. Antalya ofis temizli?i, Antalya apartman temizli?i, Antalya merdiven temizli?iAkl?ma gelen temizlik çe?itleri bunlar olup, ?irketle i?in çap?na göre konu?ulmas?n? tavsiye ederim. 

Sistemli Temizlik Nas?l Olur?

Tercih edilebilecek güzel bir firmad?r.  Altyap?s? sayesinde en iyi malzemeler ve elemanlar? ile p?r?l p?r?l olmu? ofisler, apartmanlar, merdivenler sizleri bekliyor olacak. Hiç de kolay de?ildir 5,10 katl? bir binan?n temizli?i gerçi bildi?im kadar?yla konu apartman olunca kaç katl? oldu?unun bir önemi yok çünkü her bir kat?n özenle temizlenmesi, zeminlerinin silinmesi , gerekli temizlik malzemelerinin kullan?lmas? gerekir. E?er Antalya'da ya??yorsan?z ve ?irketinizin temizli?e ihtiyac? varsa sizlere tavsiyem Plus Temizlik firmas?n? bir ziyaret etmeniz yada kendilerine ula?arak bilgi alman?zd?r.