0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Antalya Temizlik ?irketi Arayanlar?n E?siz Seçimiyiz

Temizlik, sa?l?kl? bir hayat?n temel yap? ta??d?r. Bulundu?unuz her yerin belli düzeyde hijyen olmas?, muhtemel pek çok tehdidi ortadan kald?racakt?r. Rutin olarak yap?lmas? gereken bu i?lere yeteri kadar ay?racak zaman?n?z yoksa bizi tercih edebilir ve uzman ekibimizin sizin ad?n?za tüm i?leri yürütmesine ?ahit olabilirsiniz. Evleriniz, ofisleriniz, fabrikalar?n?z ve daha pek çok alan için hem h?zl? hem de zaman?nda temizleme performans? gösterece?imizden emin olabilirsiniz. Gücünü mü?terilerinden alan ve sundu?u hizmetle her geçen gün kitlesini daha da büyüten ?irketimiz, Antalya temizlik ?irketleri  içerisinde bir numarada kalmaya devam etmektedir. Sizlerde bir an önce lüks ve uygun fiyatl? sürece sahip olmay? umuyorsan?z, bizi arayabilir ve kendinizi ayr?cal?kl? hissedebilirsiniz.

Olas? tüm mikrop ve kirleri sa?l?kl? ürünleri ile temizleyen, teçhizat bak?m?ndan eksiksiz olan ailemiz her ?eyin yolunda gitmesini sa?lamaktad?r. Ekibimiz, isteklerinize göre hareket edebilen kapasitesi ile göz doldurmaktad?r. Beklentilerinize an?nda yan?t verebilecek potansiyelimiz, do?ru bir karar verdi?inizin ispat? olacakt?r. Ba?ta merkez olmak üzere bütün ilçelere araçl? servisimizle ayn? gün eri?im sa?layabilece?imiz de bilinmelidir. Bizden alaca??n?z randevu sayesinde diledi?iniz zaman için hizmet alabilir, vaktinizi çok daha etkin kullanabilirsiniz. Gündüz ve gece mekan?n?z ne zaman müsaitse size yard?mc? olabilece?imizi de akl?n?zdan ç?karmamal?s?n?z. Bugüne kadar temizlik için ba?vurdu?unuz adreslerden yeteri kadar memnun kalmam?? olabilir, baz? ma?duriyetler yüzle?mek durumunda kalabilirsiniz. ??te biz, garantili bir çal??ma ko?ulunu size ilk balta taahhüt eden bir aileyiz.

Birinci s?n?f bir temizli?in olmazsa olmaz? olan her ilkeyle tan??mak üzere ad?m?n?z? bizimle atabilirsiniz. Seçkin, özenli ve nitelikli bir katk?y? ancak bizimle ke?fedebilirsiniz. ?irket olarak k?sa vadeli de?il, oldukça uzun süren ekonomik ücretlerimizle de sizi mest etmekteyiz. Tahmin etti?iniz gibi yüksek mebla?lar ödememek istedi?iniz de bize dan??arak teklifimizi ö?renebilirsiniz. Mü?teri hizmetleri birimimiz, indirimler, özel f?rsatlar ve daha fazlas?na ait ne varsa sizlere bilgi verecektir. Telefon numaralar?m?z bizi her an aramak için aktiftir. Referans listemiz, mü?teri yorumlar?m?z ve güncel temizlik verileri için diledi?iniz zaman resmi internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Ev Temizli?inde Hayat Kurtaran Tüyolar

 

            Ev temizli?i yaparken istedi?iniz en önemli ?ey; asl?nda temizlik sonras?nda evinizin mis gibi kokular?n yay?ld??? p?r?l p?r?l bir mekan haline gelmesidir. Bu istek asl?nda biraz zaman al?c? ve yorucu bir i? olsa da zor de?ildir. Tabi ki ev temizli?iniz s?ras?nda inatç? ve ç?karmas? zor olan leke ve kirler ile kar??la?mam??san?z…

          Genel olarak detayl? bir temizlik ya da profesyonel bir temizlik hizmeti ile p?r?l p?r?l bir eve sahip olabilirsiniz. Hatta öyle ki birçok Antalya temizlik ?irketleri vas?tas? ile temizlik i?iniz daha kolay bir hale gelebilir. Ancak profesyonel temizlik hizmeti almak istemiyorsan?z siz de birkaç basit yöntem ile evinizdeki inatç? lekelerin üstesinden de h?zl?ca gelerek ev temizli?inizi tamamlayabilirsiniz.

 Kirli Hal?lar?n?z Art?k Dert De?il

          ?üphesiz ki evinizde en çok kirlenen, toz tutan hatta talihsiz kazalara maruz kalarak lekelenen e?yalar?n?z?n ba??nda hal?lar?n?z gelmektedir. Sadece tozlanm?? ve ayak kirlerine maruz kalm?? hal?lar?n?z? silmek elbette daha kolayd?r ancak hal?lar?n?z?n üzerinde ç?kmamak için adeta inat eden lekeler var ise ev temizli?inde hayat kurtaran tüyolar ile bu lekelerden de kolayca kurtulabilirsiniz.

           Hal?lar?n?zda inatç? lekeler varsa imdad?n?za yeti?ecek en önemli kurtar?c?n?z bula??k makinesi tableti ve biraz da parlat?c? olacakt?r. 5 bardak s?cak suyun içinde bir bula??k makinesi tabletini eritip biraz da yine bula??k makinesi için parlat?c? ekledi?inizde hal? temizli?i için muhte?em bir kar???m elde etmi? olacaks?n?z. Bu kar???ma hal?lar?n?z?n üzerindeki inatç? lekeler kesinlikle kay?ts?z kalamayacak ve hal?lar?n?z ilk günkü temizli?ine ula?acakt?r.

 Mutfak Temizli?i Art?k Çok Kolay

            Günün büyük bir bölümünü geçirdi?iniz ve yemek pi?irdi?iniz mutfa??n?z elbette evinizde en hijyenik yer olmas? gereken alanlar?n ba??nda gelmektedir. Bu hijyeni basit birkaç yöntem ile sa?laman?z mümkün olacakt?r. Mesela; tezgahlar?n?z?n kö?eleri kararma yapt? ise bir parça pamu?a domestos damlat?p kararm?? bölgede bir gece bekletmeniz bu kararmalar?n yok olmas?na yetecektir.

            Mutfa??n?zda kulland???n?z özellikle çelik tencere ve tavalar?n?z karar?p kötü bir görüntüye sahip olmu? ise endi?elenmeyin! Çünkü bunun da bir çözümü var. Normal bir po?et üzerine cifi dökerek tencere ve tavalar?n?z? ovdu?unuzda tencere ve tavalar?n?z ilk günkü parlakl???na kavu?acakt?r.