0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Antalya Temizlik ?htiyac?n?z?n Vazgeçilmez Noktas?

       Antalya'da profesyonel bir temizlik deste?ini en h?zl? ?ekilde almak istedi?iniz de bir an evvel bizi seçmeli ve fark?m?z? görmelisiniz. Genel sa?l?k tehdidini olumsuz etkileyen her alan için gerekli donan?mla sizlere yard?mc? oldu?umuz bilgisini vermek isteriz. Eksiksiz bir ?ekilde yerine getirdi?imiz destek kategorimizi apartman temizli?i olu?turmaktad?r. Merdivenler, binan?n genel olarak hijyenini sa?lamak üzere yap?lacak çal??malara imzam?z? atabilirsiniz. Böylece steril ve güven dolu ortak ya?am alanlar?na sahip olman?z? sa?layabiliriz. Yine ev temizli?i, koltuk ya da hal? y?kama gibi i?lerinizi de güvenilir prensipler içerisinde bize teslim edebilirsiniz.

       Uzman oldu?umuz di?er bir bölümümüz ise ofis temizleme sürecidir. Gün boyu pek çok bakteri, mikrop, toz ve kire sahip olan çal??ma sahalar?n?z? sa?l?kl? hale getirmek üzere bizi seçebilirsiniz. Do?a dostu ve do?al temizlik malzemelerimiz art?k Antalya ofis temizli?i ile ilgili de soru i?aretlerinizi giderecektir. Haftan?n her günü sabah 09.00 ile 18.00 saatleri aras?nda ula?aca??n?z firmam?zla randevu talep edebilir ve i? yerleriniz için muhte?em neticeleri alabilirsiniz. 2014 senesinden beri ?ehrin her noktas?na çözüm sunmak üzere yola ç?km?? ailemiz, daima kendisini geli?tirmekte ve daha iyi ?artlarda sizlere yard?mc? olmaktad?r.  Faaliyetlerimizin ev ya da ofisle s?n?rl? kalmas? da söz konusu de?ildir. Bahçe, park, d?? cephe gibi ba?l?klarda da en ivedi katk?lar? sunman?n ve bunu memnun kalaca??n?z kriterlere yerine getirmenin gururunu da ya?ad???m?z? biliniz.

       Detayl? ve ince ayr?nt?s?na kadar bir temizli?e ?ahit olmak istedi?iniz de daima sizin yüzünüzü güldürece?imiz müjdesini verebiliriz. Antalya'n?n gözde ve güzide dura?? olan firmam?zla, maddi yönden den en cazip fiyatlarla teklif alacak ve y???nla para ödemek zorunda kalmayacaks?n?z. Nakit, kredi kart? ve daha pek çok kolayl??? da beraberinde elde edebilirsiniz. Antalya'da ba?tan sona harika bir temizlik için size bir telefon kadar yak?n?z. Üstelik bizi seçerek hedeflerini gerçekle?tirmi? olan mü?terilerimizin görü?lerine de bakabilirsiniz. Her ?ey umdu?unuz gibi olsun istiyorsan?z bizimle irtibat kurman?z yeterlidir. 365 gün kesintisiz temizlik ve hijyen ihtiyaçlar?n?z oldu?unda size hizmet vermekten mutluluk duyaca??m?z? da unutmay?n?z.

 

Antalya Ev temizlik ?irketleri

ANTALYA TEM?ZL?K F?RMALARI

 Uzun y?llardan bu yana temizlik alan?nda hizmet veren firmam?z alan?nda tecrübeli elemanlar? ile siz de?erli mü?terilerimize hizmet vermeye her zaman haz?rd?r. Her geçen sene kendini yenilemi? ve geli?tiren firmam?z? tavsiye etmeniz halinde pi?man olmayaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Kurumsal bir çat? alt?nda kurulan ve bu kurumsall???n? bugüne kadar devam ettiren firmam?z?n size tavsiyesi mutlaka bir kurumsal firma ile anla?man?zd?r. Antalya merdiven temizli?i ?irketleri olarak görev yapan firmam?zdan randevu talep etmek isterseniz bizleri telefon arac?l??? ile arayabilir isterseniz ofisimize misafir olabilirsiniz

Temizlik Firmas? Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

?       Antalya apartman temizli?i ?irketleri olarak az önce de belirtti?imiz üzere muhakkak bir kurumsal firma olmal? ki hem alan?nda tecrübeli bir firma olsun hem kar??n?zda muhatap bulabilece?iniz ki?iler olsun ve sonradan sizlere ek bir s?k?nt? ya da masraf ç?kmas?n.

?       Kurumsal firmalar bünyesinde çal??t?rd??? tüm elemanlar? sigorta kurumuna kay?t ettirir ve sigorta kapsam?na almaktad?r bu sebeple sigortal? olarak çal??an elemanlar olas? bir aksilikte sizlere bir s?k?nt? ç?karmaz ve tüm sorumluluk ?irkete ait olmaktad?r

?       Antalya ofis temizli?i firmam?z?n sizlere bir di?er tavsiyesi ara?t?rman?z? mutlaka geni? çapta yapman?zd?r. Çünkü son zamanlarda maalesef bu tür firmalar ço?alm?? ve kalitede olabildi?ince a?a??lara çekilmi? bu sebeple siz de?erli mü?terilerimizden ricam?z sapla saman? ay?r?p sadece para odakl? çal??an firmalardan uzak durman?zd?r.

Bizim Firmam?z? Neden Seçmelisiniz?

?       Antalya temizlik ?irketleri olarak hizmet veren firmam?z? di?er özelliklerden ay?ran en önemli etken tecrübedir. Her i? alan?nda oldu?u gibi temizlik alan?nda da tecrübe büyük rol oynamaktad?r. Alan?nda uzman olan ve tecrübeli olan elemanlar?m?z temizlenilmesini istenilen yere istenilen zamanda gelmekte ve hemen i? birli?i yaparak çal??malara ba?lamaktad?rlar. Optimum sürede kaliteli bir hizmet vereceklerinden hiç ?üpheniz olmas?n

Temizlik Ürünlerinin Son Kullanma Tarihleri


Sadece yedi?iniz yemeklerin ve kulland???n?z paketlerin son kullanma tarihi bulunmuyor ayr?ca, temizlik ürünlerinin de son kullanma tarihleri bulunuyor. Tarihi geçmi? temiz ürünlerini kullan?rsan?z kötü hastal??a tutulabilirsiniz. Tabi ki, o zaman yapman?z gereken mutlaka doktora görünmek olacakt?r.
Antalya Temizlik ?irketi olarak size evinizin tüm yerlerini temizlemenize yard?mc? olaca??z. Merdiven temizli?i ve apartman temizli?inde size maksimum performans sunaca??z.
Antalya Ofis Temizli?i olarak size ofisinizin her yerine ula?arak kolayl?kla temizleyece?iz. Uzman çal??anlar?m?z ve son kullanma tarihi geçmemi? kaliteli ürünlerle ofisinizi temizleyerek rahat ve ferah nefes alman?za olanak sa?layaca??z. Ofiste bulunan merdivenleri, çok fazla kirlenen camlar?, koltuk ve masalar? en iyi ?ekilde temizleyerek ofisinizin kaliteli görünmesini sa?layaca??z.
Antalya Merdiven Temizli?i 
Merdiven temizli?i en önemli noktalardan biridir. Çünkü, ço?u zaman çok fazla toz kap?yor ve ku? bak??? temizledi?inizi san?yorsunuz ancak tam olarak temizlenmemi? olarak kal?r. Antalya Merdiven Temizli?i olarak ?irketimiz size kaliteli ürünlerle merdiveninizi temiz siler ve korur. Merdiveninizde toz bulamayacaks?n?z.
Antalya Apartman Temizli?i
En önemli ve en çok kir ve toz bulunan yerlerden birisi apartman?n?z olacakt?r. Kendiniz temizledi?iniz an neden yar?n yeniden toz kapt???n? biliyor musunuz? Çünkü, kulland???n?z ürünleriniz kalitesiz ve tarihi geçmi? olur. D?? ülkelerden getirdi?imiz orijinal ve kaliteli ürünlerimizle apartman?n?z? temizleyerek 1 hafta toz, kir ve pastan kurtulman?za olanak sa?layaca??z.
Antalya Temizlik ?irketlerinden as?l fark?m?z ekibimizdir. Çünkü, ekibimiz evinizin, apartman?n?z?n, ofisinizin, merdiveninizin ve cam?n?z?n yüksek kaliteli ve p?r?l-p?r?l olmas?n? sa?layacakt?r. Di?er firma ve ?irketlerden farkl? olarak göz ucu de?il tam detayl?ca temizliyoruz. Merdiveninizin önemli noktalar? üst ve alt taraflar?n? temizliyoruz. Ofis için ofis merdivenini, koltuk ve masalar?, camlar? cilalay?p 0-dan temizliyoruz. Apartman?n?z?n cam?n?, koltuk ve masas?n? en iyi ?ekilde temizliyoruz. Evinizin tüm yerini s?f?rdan temizlememizin as?l nedeni bizden önce gelen firma veya kendiniz temizlerseniz baz? yerleri kirli ve tozlu kal?yor. Ancak siz bu kir ve tozlu yerleri bilemiyorsunuz. Çünkü, bu i?i daha önce uzman olarak yapmad?n?z veya çok uzun süre önce yapt?n?z.