0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Derinlemesine Temizlik Nas?l Yap?l?r?

Herkes tertemiz bir evde oturmay? hayal eder ama maalesef ne kadar temizleseniz de elinizdeki imkanlarla ancak temizlik yapt???n?z? zannedersiniz. Kaliteli ve %100 hijyenle temizli?i biz size sa?l?yoruz.

            ??inde uzman kadromuzla sizi hiç yormadan, tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik sa?l?yoruz. Sizin ula?amayaca??n?z her yere biz ula??p ne kadar mikrop,mite varsa yok ediyoruz.

PEKALA BUNU NASIL YAPIYORUZ?

            Marka Temizlik olarak,  Antalya Temizlik ?irketleri içerisindeki sayg?nl?p?m?z? korumak için detayl? ev temizlni?inizi, e?itimli personellerimizin kulland??? makineler, do?aya uygun ve mis kokulu deterjanlar?m?z ile her türlü sorumlulu?u üstlenerek sizi hiç bir zahmete sokmadan uygun fiyatla ve %100 hijyenle evinizi size teslim ediyoruz. Tüm temizlik malzemelerimizle evinizde ki her alan için farkl? temizlik ürünleri ile her

HiZMETLER?M?ZE NELER DAH?L?

a—      mutfak,

b—      banyo,

c—      camlar,

d—      koltuklar,

e—      hal?lar,

f—      sert zemin,

g—      ütü

Tüm bu temizlik hizmetlerimizden ister hepsini, ister arzu ettiklerinizi seçerek bizden en iyi ve en etkili sonuçlar? alabilirsiniz.Güvenilir çal??anlar?m?z ile haftan?n 7günü size hizmet vermekteyiz.Temizlik s?ras?nda e?yalar?n?za herhangi bir zarar gelmesi durumunda ?irket olarak zarar?n?z? biz kar??l?yoruz.Yapaca??m?z derinlemesine temizlik sizi memnun ederken temiz evinizin keyfini ç?kart?yor olacaks?n?z.

YAPACA?IMIZ TEM?ZL???N DETAYLARI mutfak temizli?inde(çöplerinizin toplanmas? da dahil olmak üzere iç d?? dolap temizli?i, lavabo içi, musluklar, tezgah üstü,camlar?, aspiratör, duvarlar ve yerleri),banyo temizli?inde(lavabo, musluklar, klozet, duvarlar, yerler, çöpler...) Di?er odalar ve bölümler içinde toz almalar da dahil olmak üzere akl?n?za gelebilecek tüm detaylar temizli?imize dahildir.

H?ZMET DI?I OLANLAR

E?yalar?n yerini de?i?tirmek, camlar? d??ar?ya ç?kart?p temizlemek, evcil hayvan bak?m?n? yapmak,evin d???nda kalan bahçe, garaj vb temizli?ini yapmak.

S?ZLER VERECE??M?Z H?ZMETTEN MEMNUN KALMAZSANIZ

En k?sa sürede bize geri dönü? yap?yorsunuz memnun kalmad???n?z? ileterek sorunun ne oldu?unu kay?t ediyoruz. En k?sa sürede yeni bir ekip ile yeniden evinize temizli?e geliyoruz. Derinlemesine temizlik uzman ekiplerimizle gönlünüzce yeniden yap?yor üstelik hiç bir ücret almadan. Firmam?z sizin memnuniyetinizi en üst seviyede tutmak için elinden geleni yapacakt?r.E?er yine de yapm?? oldu?umuz temizlik sizi memnun etmediyse bu sefer para iade garantisi veriyoruz. Günlük temizli?iniz hiç bu kadar kolay olmam??t?r. Siz sadece temiz evin keyfini ç?kartmaya bak?n.

 

 Antalya Temizlik ?irketleri

Son günler de Antalya temizlik ?irketleri geni? kapsaml? çal??ma programlar?yla hizmet sunmaya ba?lad?k. Sadece ofis veya apartman temizli?i de?il koltuk y?kama hizmetlerine kadar geni?lemi? birim ve çal??anlar?m?zla tüketicinin ihtiyac?n? olabildi?ince kar??lamaya hedeflenmi? durumday?z. Tüketicinin ya?am standartlar?n? art?rmay? ve memnuniyeti sa?lamay? amaçlayan bu ?irketlerimiz departman?n da oldukça geni?leyerek farkl? birimlere da??lm??t?r. Bunlardan birkaç tanesine örnek vermek gerekirse; apartman temizli?i ve in?aat sonras? apartman temizli?i birbirinden ayr?lm??t?r. Evlerden ziyade çe?itli i?letmelere de hizmet sa?layan temizlik ?irketlerimiz ofis ve fabrikalar?n hassasiyetle temizlenmesinde de rol almaktad?r. Bu sayede zaman geçirdi?iniz ya?am alanlar?n?n sa?l?kl? ve hijyen protokolüne uygun birimler olmas? için en az sizler kadar temizlik ?irketleri de dikkat etmektedir.

Profesyonel Hizmet Sa?layan Antalya Temizlik ?irketleri

Günümüz de kad?nlar?n neredeyse tamam?n?n i? sektörün de yer almas?yla birlikte ev temizli?i hususunda en büyük yard?mc?lar? Antalya temizlik ?irketleri olmaktad?r. ?irketler i?lerini profesyonel bir ustal?k ile yapabilmek ad?na personelleri ve departmanda ki di?er birimleriyle oldukça s?k? bir ekiptir. Ekip olarak sizlere kaliteli hizmet verebilmek ad?na evlere hizmet olarak gönderilen personeller kadar kullan?lan kimyasallara da dikkat ediyor ve bunlar?n Kalite standartlar?na uygun olanlar? birebir sizler için tedarik ediyoruz. Bunun sonucun da hijyen ?artlar?n? sa?layan ya?am alanlar?n? kullan?m?n?za gönül rahatl??? ile b?rak?yoruz.

Neden Antalya Temizlik ?irketleri S?kça Tercih Edilmektedir

Sa?l?kl? bir ya?am alan? olu?turup ya?am kalitesini geli?tirmek ad?na temizlik ?artt?r. Hijyenik ortamlar olu?turmak ad?na Antalya temizlik firmalar? s?k? bir çal??ma ile hizmet sa?lamaktad?r. Olabildi?ince uygun fiyatlarla talebi kar??lama e?ilimi, s?n?rs?z temizlik hizmeti, garantili hizmet sa?lama ve ayn? zaman da çal??ma sa?lanacak tüm kimyasallar?n bilir ki?ilerce tedarik edilmesi tüketiciye güven sa?lamaktad?r. Bu ayr?nt?lar?n hepsine odaklan?larak dikkat ediliyor. Ofis bina gibi alanlarda da hizmet verilmesi çal??ma olanaklar?n? iyile?tirmektedir. Fabrikalar?n dezenfekte edilmesi ve hijyene uygun olmas? için temizlik ?irketleri oldukça önemlidir. Bir di?er örnekte ise s?kça vakit geçirdi?imiz evimizin hal? ve koltuklar? da profesyonel temizlik ile daha sa?l?kl? kullan?m sa?layacakt?r.