0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Temizlik ??çisi Temini  

            Temizlik i?çileri günümüzde art?k birçok sektörde arac? yani ta?eron ?irketler arac?l??? ile temin ve istihdam edilen ve yasal statüye kavu?turulmu? i?çiler olmu?lard?r. Antalya Temizlik ?irketleri kay?tlar?nda olup da ba?ka i? yerlerinde çal??t?r?lan bu i?çilerin pazarlanmas? kay?tl? olduklar? Antalya Temizlik ?irketleri arac?l??? eli ile olmaktad?r. 

 Temizlik ?irketleri ve temizlik firmalar? kanal? ile kiralanan ve farkl? i? yerlerinde çal??t?r?lan i?çiler bazen tek ki?i olarak bu i? yerlerine kiraland?klar? gibi bazen de i?in potansiyeli ve kapasitesi dü?ünülerek toplu halde i?çi kiralanmas? söz konusu olabilmektedir. 

 Küçük ve özel i? yerlerinin temizlik i?çisi ihtiyac? genelde günlük ve k?sa süreli olurken hastane gibi özel veya devlet kurulu?lar?n?n temizlik i?çisi ihtiyac? sürekli ve aral?ks?z olmaktad?r. Sürekli temizlik i?çisi ihtiyac? duyan büyük i? yerlerinin temizlik i?çisi istihdam? daha fazla oldu?undan buralara kiralanan i?çi say?s? artmaktad?r. 

 Büyük i? yerlerinin temizlik i?leri temizlik firmalar?n?n aç?lan ihalelere kat?lmas? ile mümkün olmaktad?r. Büyük i? yerlerinin temizlik ?irketlerini ihaleye davet etmesi d???nda kat?l?mlar? ile ilgili bir talepleri olmamaktad?r. 

Hijyen ?çin Profesyonel Seçim

 

            Evinizin konforunu ve rahatl???n? bozan temizlik i?lerinizi siz ayaklar?n?z? uzatm?? kahvenizi yudumlarken profesyonel ekibimiz sizin yerinize büyük bir titizlikle yerine getiriyor. E?yalar?n?za sizin kadar hassas davran?yor ve hijyen kurallar?na en az sizin kadar uymaya özen gösteriyoruz. Özellikle çocuklar?n?z için bunun önemli oldu?unun fark?nday?z.

 

          Antalya Temizlik ?irketleri olarak bina ve merdiven temizli?inizi, ofislerinizi ve i? yerlerinizin d?? cephe cam temizli?inizi profesyonel bir ?ekilde yerine getiriyoruz. ?n?aat sonras? kal?nt?lar?n temizlenmesi s?ras?nda zemine zarar verici hiçbir kimyasal madde ve ekipman kullanmadan, çizmeden ve zarar vermeden dairenizi ve binalar?n?z? temizleyerek konforlu ya?am?n?za devam etmenize yard?mc? olmak istiyoruz. Ayr?ca depo ve fabrika temizlik taleplerinizde ücretsiz ke?if hizmetimiz bulunmaktad?r.

Hijyene Önem Verenler

 

            Son y?llarda talep art???n?n olmas?nda dolay? Antalya Temizlik ?irketleri say?s?nda ciddi oranda art?? ya?anmaktad?r. Profesyonel olarak çal??an bir ekibe sahip olan temizlik firmalar? her alanda ba?ar?l? temizlik i?lerine imza atabilmektedir. Evinize ya da i? yerinize herhangi bir temizlik hizmeti almak istedi?inizde bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

            Mahremiyetinize ve özel alanlar?n?za en üst seviyede önem vererek temizlik i?lerini kaliteli bir ?ekilde yap?yoruz. Ev temizli?ine ba?lamadan önce ücret talep edilmemektedir. Temizlik bittikten sonra çal??anlar?m?z?n profesyonel hizmetinin nas?l oldu?una dair fikriniz al?nmaktad?r.

 

            Olumlu onay?n?z?n ard?ndan ödeme al?nmaktad?r. Alm?? oldu?unuz hizmetten memnun kal?rsan?z e?er o zaman ödeme yapars?n?z. Tüm mü?terilerimiz bizim için özeldir bu nedenle ayn? özeni bütün mü?terilerimize gösteririz. Kaliteli ve özenli çal??arak sizlerin memnuniyetini kazanmaya devam edece?iz.