0 555 057 36 25

Marka Temizlik

Temizlik ??çisi Ve ??veren 

            ?? kollar? günümüzde çok çe?itli hale gelmi?tir. Yak?n zamana kadar meslek gözü ile bak?lmayan ancak i? gücü harcanarak yap?lan i?ler bugün art?k meslek, i? olarak kabul edilmektedir. 

            Bu alanlarda çal??acak insanlar nitelikli veya niteliksiz olarak istihdam edilmek üzere çe?itli meslek kurulu?lar?na kay?t yapt?rarak her gün rutin olarak yapt??? i?lerin i?çisi veya çal??an? durumuna gelebiliyor. Bahsetti?imiz i?ler aras?nda her geçen gün h?zl? bir ?ekilde yay?lma göstererek önemli bir sektör haline gelmi? olan Antalya temizlik firmalar? bünyesinde çal???p da günübirlik veya belirli bir zaman diliminde temizlik i?çisi olarak çal???p para kazanmaya, hayatlar?n?n geçimini sa?lamaya çal??an insanlar?n yapt??? i?ler de bulunmaktad?r. 

            Temizlik ?irketleri ve temizlik firmalar? yasal izinle kurulan ve kanunlara tabi olarak faaliyetlerini gösteren kurulu?lard?r. Bünyelerinde kay?tl? olarak çal??t?rd?klar? temizlik i?çilerinin sigortalar?n? yapt?rmak ve di?er baz? sosyal haklar?n? kar??lamak gibi zorunluluklar? bulunmaktad?r. 

 Antalya temizlik firmalar? çal??anlar?na ev, i? yeri, aç?k alan veya her türlü kapal? alan temizli?i yapt?rmak için ba?vuranlar çal??an ile de?il i?veren ile muhatap olmaktad?r.

Hijyenik Bir Temizlik ?çin ??inin Ehli Bir Temizlik ?irketi Sizleri Beklemekte

 

            Temizlik firmalar?n?n i?leyi? ve düzeninde ya?anan geli?melerin etkilerinin yan?nda ayr?ca temizlik malzemelerinin daha etkili temizlik yap?labilecek bir konuma gelmesi ile birlikte; özellikle mekân temizliklerinin yap?lmas?nda Antalya temizlik firmalar? etkili birer rol üstlenmeye ba?lam??lard?r.

 

            Bu firmalar aras?ndan bir tanesi olan firmam?z sizlerin, istedi?i her türlü mekân?n temizli?ini profesyonel bir anlay?? ve bu konuda kendini geli?tirmi? temizlik personeli ile yapmaya taliptir. Bu konuda sizlere hizmet vermeyi kendine bir görev belleyen firmam?z her türlü temizlik i?ini hijyen kurallar?na uygun olarak gerçekle?tirerek; sizlerin, ailelerinizin, çal??anlar?n?z?n bu sa?l?kl? ortamda ya?amas?na olanak sa?lamaktad?r. Bu özellikleri ile firmam?z sizlerin temizli?ini kendi temizli?i gibi görerek ayn? özen ve sorumlulu?u kendisinde hissederek temizlik i?lerinizi yerine getirmektedir.

 

 

Kalite Amac?m?z 

            Güvenli?iniz ve sa?l???n?z bizim için ilk s?rada yer alan ve en hassas oldu?umuz konulardan birisidir. Bu konuda elimizden geldi?ince daha kaliteli hizmet sunabilmek ve verdi?imiz hizmetten memnun kalman?z? sa?lamak için  Antalya temizlik firmalar? olarak personel seçimimizden, ürün ve ekipman seçimimize kadar detayl? olarak ele almakta, temini sa?lamaktay?z. Böylece hizmet verdi?imiz i? yeri veya evlerde hem hijyenik ortamlar?n olu?mas?n? sa?lamakta hem de bizlere olan güveninizi bo?a ç?kmamas? için u?ra?maktay?z. 

            Çal??anlar?m?z?n hepsi konusunda deneyimli ve referansl? ki?ilerden olu?makta, ayr?ca firmam?z taraf?ndan da sürekli denetlenmektedir. Böylelikle sizi herhangi bir ?ekilde hasara u?ratacak veya sizi zor durumda b?rakacak her türlü sorunun önlemi al?nmaktad?r. Amac?m?z sizlerin daha sa?l?kl? ve hijyenik ortamlarda bulunman?z? sa?lamakt?r.