0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA OKUL VE DERSHANE TEM?ZL???

   Zamanlar?n?n ço?u okul ve dershanelerde geçen çocuklar?m?z?n, sa?l?k aç?s?ndan tehlikelerinin bulunmamas? için, Konyaalt? temizlik firmas? olarak okul ve dershane temizli?i hizmetimizi sizlere sunuyoruz. Bilindi?i üzere topluma aç?k olan yerlerde, hijyen eksikli?i yüzünden çok say?da sa?l?k tehlikesi olu?maktad?r. Bu tehlikenin önüne geçmek için uzman kadromuz ve profesyonel ekipmanlar?m?z ile sizlerin hizmetindyiz.

   Antalya temizlik ?irketleri olarak biz, gelece?imizi emanet edece?imiz yeni nesillerimizin sa?l?kl? ortamda e?itim almalar? için en üst düzeyde temizlik hizmetini sunuyoruz.

   Okul ve dershanelerin ortak kullan?m alanlar? dahil tüm s?n?f ve dersliklerinde titizlikle temizlik hizmetini veriyor ve gençlerimizin sa?l???n? korumaya yard?mc? oluyoruz. Okul ve dershane temizlik hizmetimizi, faaliyet halinde olan e?itim kurumlar? ve tadilat ve in?aat sonras? temizlik ihtiyac? olan e?itim kurumlar?m?z?n tamam?na sunuyoruz. Faaliyet halinde olan okul ve dershanelerimiz içindeki tüm derslikler ve s?ralar ile ortak kullan?m alanlar?n?n tamam?n? özel ekipmanlarla temizliyoruz. Uzman personelimiz, en önemli noktalarda olan tuvaletlerin temizli?inde, hijyenik temizlik malzemeleri kullanarak mikroplardan ve kirlerden ar?nd?r?yor.

   Sizde Konyaalt? temizlik ?irketleri aras?nda profesyonel hizmet veren bir firma ar?yorsan?z Marka Temizlik firmas?na ba?vurabilirsiniz.