0 555 057 36 25

Marka Temizlik

 

ANTALYA MERD?VEN VE S?TE TEM?ZL???

  Sitelerde ve apartmanlarda en çok kullan?lan ortak alan temizliklerdir. Bu ortak alanlar günlük çok ki?inin kullanmas?, e?ya ta??nmas? vb. gibi sebeplerden dolay? s?k s?k kirlenmekte ve temizlik ihtiyac? duyulmaktad?r. Antalya temizlik ?irketi olarak bizler sizlere merdiven ve site temizli?i konusunda uzman ve profesyonel kadromuzla hizmet vermekteyiz.

  Antalya apartman temizli?i konusunda sizlere en kaliteli hizmeti verirken, apartman ve sitenizin tertemiz görünmesini sa?l?yoruz. Özel temizlik gereçleri ve deterjanlar? ile merdivenleri ve yüzeyleri kirlerden ar?nd?r?p, sizlere parlak ve temiz bir ya?am alan? b?rak?yoruz. 

   Merdiven ve site temizli?ini ayda iki kez önermekteyiz. Ancak kullan?m s?kl???na ba?l? olarak bu süre azalabilir yada artabilir.

   Antalya temizlik firmas? olarak Antalya merdiven temizli?i konusunda otopark?n temizli?i dahil tüm ortak alanlar?n temizli?ini yapmaktay?z. Kullan?lan asansörlerin içi ve d???, evlerin kap? önleri ve e?ikleri, bina içi ve d???ndaki korkular?n detayl? temizli?i yap?lmaktad?r.

   Bina içindeki posta kutular?, tavanlar ve ortak alanda bulunan tüm alanlar temizlenir. merdiven ve site temizli?i yap?m?nda kullan?lan deterjanlar tamamen do?al ve insan sa?l???na zarar? olayan deterjanlard?r.